Zašto je važno uspostaviti sustav prijave nepravilnosti?

Stupanjem u punopravno članstvo EU,  jedan od glavnih ciljeva je osigurati djelotvornu unutarnju i vanjsku komunikaciju vezano uz mehanizme suzbijanja, otkrivanja i prijavljivanja nepravilnosti i/ili prijevara.

Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, moraju se prijaviti, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i /ili prijevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno ili iz nehata.

Prilikom uspostave učinkovitog sustava prijave nepravilnosti omogućava se upravljanje prijavama sumnji na nepravilnosti i/ili prijevaru koje su vezane uz vanjsku i unutarnju prijavu nepravilnosti, ali i prijavu onih nepravilnosti koje su vezane uz upravljanje proračunskim sredstvima.

Što je nepravilnost?

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca i/ili djelovanjem tijela javne vlasti te pravnih  osoba koje: obavljaju javnu službu, pravne osobe, se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Prijavljivanje nepravilnosti može biti unutarnje i vanjsko te javno razotkrivanje.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti nadležnom tijelu.

Nepravilnosti se također mogu prijavljivati od strane građana i ostalih dionika, te se navedene nepravilnosti prosljeđuju imenovanoj Osobi za nepravilnosti na daljnje postupanje.

Kako prijaviti nepravilnost?

Sumnju na počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru mogu se prijaviti imenovanoj Povjerljivoj osobi odnosno Osobi za nepravilnosti.

Prijavu možete podnijeti na sljedeće načine:

PRIJAVA POŠTOM
DOSTAVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU
USMENA IZJAVA NA ZAPISNIK
PUTEM WEB OBRASCA

Zakonski i podzakonski okvir

Zakonska obveza za uspostavu sustava za prijavu nepravilnosti definirana je Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19).

 

Od 01. srpnja 2019. godine Zakonom je uređeno prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

 

Ovaj Zakon glavna je podloga za uvođenje sustava za prijavu nepravilnosti koji uspostavljaju i za njega su odgovorni poslodavci – odgovorna osoba poslodavca u pravnoj osobi i poslodavac fizička osoba za koje su propisane kaznene odredbe definirane člankom 31. i 32. Zakona kojim se osigurava prijava nepravilnosti i zaštita prijavitelja nepravilnosti.

 

Isto tako sukladno članku 15. stavku 1. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, br. 70/12, dalje u tekstu Naputak) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor sastavljati i dostavljati polugodišnja i godišnja izvješća o nepravilnostima. Polugodišnje izvješće o nepravilnostima se dostavlja do 31. srpnja tekuće godine, dok se godišnje izvješće o nepravilnostima dostavlja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila